Sunday, March 14, 2010

Blog operations ... no tech

I am doing a "Blogeperation" ... basically separation of my blog into two. This one (http://mrrajasekhar.blogspot.com) is going to retain all my personal stuff while my new blog (http://bigfundutech.blogspot.com) is going to contain all the tech stuff. Over the next week or so, I will be moving all my tech stuff from this one.So, I request a bit of patience from all those following my blog(s) :-)

Thursday, March 11, 2010

Soundarya Lahari (Short version)

These are the Soundarya Lahari lyrics, again taken from a web site (http://www.sankaracharya.org/soundarya_lahari.php) but modified as sung on the Ye Devi CD from Isha foundation. Another brilliant composition from Isha :)


Mahim muladhare kamapi manipure huthavaham
Sthitham svadhistane hridi marutamakasam upari;
Mano'pi bhruu-madhye sakalamapi bhittva kula-patham
Sahasrare padme saha rahasi patyaa viharase.

Sudha-dhara-sarais carana-yugalanta vigalitaih
Prapancham sinchanti punarapi ras'amnaya-mahasah;
Avapya svam bhumim bhujaga-nibham adhyusta-valayam
Svam atmanam krtva svapishi kulakunde kuharini.

Jagat suthe dhata harir avati rudrah kshapayate
Tiraskurvan etat svam api vapurisastirayati;
Sada-purvah sarvam tad idamanugrhnati cha Shiva-
Stavajnam aalambya kshana-chalitayor bhru-latikayoh.

Japo jalpah shilpam sakalam api mudra-virachana
Gatih pradaksinya-kramanam asanady'ahuti-vidhih;
Pranamah samvesah sukham akilam atmarpana-drsa
Saparya-paryayas tava bhavatu yan me vilasitam.

Thava swadhishtane huthavahamadhishtaya niratham
Thameede sarvatha janani mahathim tham cha samayam
Yadhaloke lokan dhahathi mahasi krodha kalithe
Dhayardhra ya drushti sishiramupacharam rachayathi.

Thavadhare mole saha samayaya lasyaparaya
Navathmanam manye navarasa maha thandava natam;
Ubhabhya Methabhyamudaya vidhi muddhisya dhayaya
Sanadhabyam jagne janaka jananimatha jagathidam.

Vibhaktha-traivarnyam vyatikaritha-lila'njanathaya
Vibhati tvan-netra-trithayam idam Isana-dayite;
Punah strashtum devan Druhina-Hari-Rudran uparatan
Rajah sattvam vibhrat thama ithi gunanam trayam iva.

Mahim muladhare kamapi manipure huthavaham!

Wednesday, March 10, 2010

Devi Sthuthi

This is the DEVI STUTHI as taken from a web site (http://www.eaisai.com/baba/docs/sldevi.html) but modified as sung on the Ye Devi CD from Isha foundation. The way it is sung is simply amazing with the pitch and beats picking up every 4 stanzas. It just melts me everytime I listen to it. :)


Yaa Devi Sarva Bhooteshu Chetanetyaabhi Dheeyate!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Nidraa Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kshudhaa Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Chaayaa Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Thrishnaa Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kshaanthi Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Jaati Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Lajja Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shaanthi Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shradha Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kaanthi Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Vritti Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Smrithi Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Tushti Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Braanthi Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Matru Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Dayaa Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shakthi Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shakthi Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shakthi Roopena Samsthita!
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha!!

Namo Namaha! Namo Namaha!!

Bhairavi Ashtakam

Bhairavi Ashtakam as sung on the Ye Devi CD of Isha...


Na thatho, na matha, na bandur na datha,
Na puthro, na puthri, na bruthyo, na bartha!
Na jayaa na Vidhya, na Vruthir mamaiva,
Gathisthwam, Gathisthwam Thwam ekaa Bhairavi!!

Na Janaami Dhaanam, Na cha dhyana yogam,
Na janami tanthram, na cha sthothra manthram!
Na janami poojam, na cha nyasa yogam,
Gathisthwam, Gathisthwam thwam ekaa Bhairavi!!

Prajesam, Ramesam, Mahesam, Suresam,
Dhinesam, Nisidheswaram vaa kadachit!
Na janami chaanyath sadaham saranye,
Gathisthwam, Gathisthwam thwam ekaa Bhairavi!!

Bhavaabdhava pare, Maha dhukha Bheeru,
Papaatha prakaami, pralobhi pramathah!
Kusamsara paasa prabadha sadaham,
Gathisthwam, Gathisthwam thwam ekaa Bhairavi!!

Na janami Punyam, Na janami theertham,
Na janami mukthim, layam vaa kadachit!
Na janami bhakthim, vratham vaapi maatha,
Gathisthwam, Gathisthwam, thwam ekaa Bhairavi!!

Vivadhe, Vishadhe, pramadhe, pravase,
Jale chaanale parvathe shatru madhye!
Aranye, saranye sada maam prapaahi,
Gathisthwam, Gathisthwam, thwam ekaa Bhairavi!!

Mahashivratri 2019 - A fantastic celebration

Blogging after a long time... but could not resist how infectious the Mahashivratri event this time (March 2019) was. The local people th...