Thursday, March 11, 2010

Soundarya Lahari (Short version)

These are the Soundarya Lahari lyrics, again taken from a web site (http://www.sankaracharya.org/soundarya_lahari.php) but modified as sung on the Ye Devi CD from Isha foundation. Another brilliant composition from Isha :)


Mahim muladhare kamapi manipure huthavaham
Sthitham svadhistane hridi marutamakasam upari;
Mano'pi bhruu-madhye sakalamapi bhittva kula-patham
Sahasrare padme saha rahasi patyaa viharase.

Sudha-dhara-sarais carana-yugalanta vigalitaih
Prapancham sinchanti punarapi ras'amnaya-mahasah;
Avapya svam bhumim bhujaga-nibham adhyusta-valayam
Svam atmanam krtva svapishi kulakunde kuharini.

Jagat suthe dhata harir avati rudrah kshapayate
Tiraskurvan etat svam api vapurisastirayati;
Sada-purvah sarvam tad idamanugrhnati cha Shiva-
Stavajnam aalambya kshana-chalitayor bhru-latikayoh.

Japo jalpah shilpam sakalam api mudra-virachana
Gatih pradaksinya-kramanam asanady'ahuti-vidhih;
Pranamah samvesah sukham akilam atmarpana-drsa
Saparya-paryayas tava bhavatu yan me vilasitam.

Thava swadhishtane huthavahamadhishtaya niratham
Thameede sarvatha janani mahathim tham cha samayam
Yadhaloke lokan dhahathi mahasi krodha kalithe
Dhayardhra ya drushti sishiramupacharam rachayathi.

Thavadhare mole saha samayaya lasyaparaya
Navathmanam manye navarasa maha thandava natam;
Ubhabhya Methabhyamudaya vidhi muddhisya dhayaya
Sanadhabyam jagne janaka jananimatha jagathidam.

Vibhaktha-traivarnyam vyatikaritha-lila'njanathaya
Vibhati tvan-netra-trithayam idam Isana-dayite;
Punah strashtum devan Druhina-Hari-Rudran uparatan
Rajah sattvam vibhrat thama ithi gunanam trayam iva.

Mahim muladhare kamapi manipure huthavaham!

7 comments:

Abarai Renji said...

Thanks a lot for putting this up...great! Can you please put up the lyrics of 'Bhairavi Shatakam' from the 'ye devi' CD?...couldn't find it anywhere on the net.

Padmavathy Neelakandan said...

Namaskaram Anna. Thanks a lot for posting the lyrics.
You can download the song from this link:
http://www.4shared.com/audio/sTgllDMm/Soundarya_Lahiri.html

Peekay's Realm said...

Namaste Rajasekhar,

Thanks a lot for posting the lyrics of the short version of Soundarya Lahari. It is one of the many songs from Isha that I adore and listen to in a loop.

I wanted to know if the singer from Isha has sung the complete Soundarya Lahari. If so, please let me know where I can find it. If not, please request Isha and the singer to make an album with complete rendition of Soundarya Lahari.

Thank you so much.

Regards
Pramod Kashyap

Rajasekhar said...

Dear Mr.Pramod,

I am also not aware if the longer version of Soundarya Lahari has been composed from Sounds of Isha team. As for requesting the singer to make one, we all would love that definitely :)

Regards,
Raj

hamsa said...

Thanks a lot anna for putting the lyrics. This song is absolutely blissful to hear...thanks again

Saranya Sri said...

Anna thank you so much anna..i just love this song.bt i did'nt know lyrics of this song..now i am clear.thanks a lot.anna pls post more isha songs lyrics anna..pls anna.

Saranya Sri said...

Anna thank you so much anna... i just love this song bt did'nt know lyrics of this song.. now i am clear.. thanks a lot..please post more isha songs lyrics anna..pls anna.

Shocking Truth behind Isha's Deforestation allegations?

I have been wondering about the allegations that Isha encroached the forest lands. Many a person has told me that this is a lie being repea...