Wednesday, March 10, 2010

Bhairavi Ashtakam

Bhairavi Ashtakam as sung on the Ye Devi CD of Isha...


Na thatho, na matha, na bandur na datha,
Na puthro, na puthri, na bruthyo, na bartha!
Na jayaa na Vidhya, na Vruthir mamaiva,
Gathisthwam, Gathisthwam Thwam ekaa Bhairavi!!

Na Janaami Dhaanam, Na cha dhyana yogam,
Na janami tanthram, na cha sthothra manthram!
Na janami poojam, na cha nyasa yogam,
Gathisthwam, Gathisthwam thwam ekaa Bhairavi!!

Prajesam, Ramesam, Mahesam, Suresam,
Dhinesam, Nisidheswaram vaa kadachit!
Na janami chaanyath sadaham saranye,
Gathisthwam, Gathisthwam thwam ekaa Bhairavi!!

Bhavaabdhava pare, Maha dhukha Bheeru,
Papaatha prakaami, pralobhi pramathah!
Kusamsara paasa prabadha sadaham,
Gathisthwam, Gathisthwam thwam ekaa Bhairavi!!

Na janami Punyam, Na janami theertham,
Na janami mukthim, layam vaa kadachit!
Na janami bhakthim, vratham vaapi maatha,
Gathisthwam, Gathisthwam, thwam ekaa Bhairavi!!

Vivadhe, Vishadhe, pramadhe, pravase,
Jale chaanale parvathe shatru madhye!
Aranye, saranye sada maam prapaahi,
Gathisthwam, Gathisthwam, thwam ekaa Bhairavi!!

8 comments:

vallisri said...

thank you very much....

S. K. Logesh said...

shrI LingA BhaIravI ShTakaM

BhaIravI shAmbhavi candramaulirabalA.aparNA umA pArvatI
kAlI haimavatI shivA trinayanI kAtyAyanI bhairavI |
sAvitrI navayauvanA shubhakarI sAmrAjyalakShmIpradA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrILingA BhaIravI || 1 ||

BhaIravI mohini devatA tribhuvanI AnandasandAyinI
vANI pallavapANiveNumuralIgAnapriyA lolinI |
kalyANI uDurAjabimbavadanA dhUmrAkShasaMhAriNI
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrILingA BhaIravI || 2 ||

BhaIravI nUpuraratnakaN^kaNadharI keyUrahArAvalI
jAtIcampakavaijayantilaharI graiveyakairAjitA |
vINAveNuvinodamaNDitakarA vIrAsane saMsthitA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrILingA BhaIravI || 3 ||

BhaIravI raudriNi bhadrakAli bagalA jvAlAmukhI vaiShNavI
brahmANI tripurAntakI suranutA dedIpyamAnojvalA |
cAmuNDA shritarakShapoShajananI dAkShAyaNI vallavI
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrILingA BhaIravI || 4 ||

BhaIravI shUladhanuH kashAN^kushadharI ardhendubimbAdharI
vArAhI madhukaiTabhaprashamanI vANIramAsevitA |
malladyAsuramUkadaityamathanI mAheshvarI cAmbikA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrILingA BhaIravI || 5 ||

BhaIravI s.rShTavinAshapAlanakarI AryA visaMshobhitA gAyatrI
praNavAkSharAm.rtarasaH pUrNAnusandhI k.rtA|
oMkArI vinatAsutArcitapadA uddaNDadaityApahA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrILingA BhaIravI || 6 ||

BhaIravI shAshvata AgamAdivinutA AryA mahAdevatA
yA brahmAdipipIlikAntajananI yA vai jaganmohinI |
yA pa~ncapraNavAdirephajananI yA citkalA mAlinI
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrILingA BhaIravI || 7 ||

BhaIravIpAlitabhaktarAjadanishaM BhaIravIShTakaM yaH paThet
BhaIravI lolakaTAkShavIkShalalitaM caishvaryamavyAhatam |
BhaIravI pAvanamantrarAjapaThanAdante ca mokShapradA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrILingA BhaIravI || 8 ||

|| iti shrILingA BhaIravI ShTakaM saMpUrNam |

Jayashree said...

Can you provide the meaning of the lyrics...As i dont understand the song.. Thanks in Advance

Rajasekhar said...

Am no Sanskrit expert myself, but I just know enough Telugu to understand some Sanskrit words in this sloka. It is just too beautiful to express - am thinking I would mess up the meaning by providing the literal translation! :) You might want to check on Google for 'Raja Rajeswari Ashtakam' for the close meaning.

Mihir said...

Where can i download the complete song of the above lyrics..

I found the preview on https://soundcloud.com/sadhguru/devi-sooktam-preview

karthickeyan said...

Thanks....

edge said...

https://en.wikipedia.org/wiki/Bhavani_Ashtakam

its given by adi shankaracharya... now its rename with bhairavi insteed of bhavani..

amma is amma....

Navatha said...

Can somebody please provide the meaning of the lyrics.

Shocking Truth behind Isha's Deforestation allegations?

I have been wondering about the allegations that Isha encroached the forest lands. Many a person has told me that this is a lie being repea...