Saturday, February 25, 2012

Kalabhairava ashtakam

The lyrics for Kalabhairava ashtakam as sung in the 'Trigun' album from Isha .. mostly taken from this site: http://www.hindudevotionalblog.com/2008/08/sri-kalabhairava-ashtakam-lyrics-video.html


Deva raja sevya maana paavangri pankajam,
Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram,
Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Bhanu koti bhaswaaram, bhavabdhi tharakamparam,
Neelakantha meepsidartha daayakam trilochanam,
Kaalakaala mambujaksha maksha soola maksharam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Soola thanka paasa danda paani maadhikaaranam,
Syama kaya madhi devam aksharam niraamayam,
Bheema vikramam prabhum vichithra thandava priyam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Bhukthi mukthi dayakam prasashtha chaaru vigraham,
Bhaktha vatsalam stitham, samastha loka vigraham,
Vinikwanan manogna hema kinkini lasathkatim,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Dharma sethu paalakam, thwa dharma marga nasakam,
Karma pasa mochakam, susharma dayakam vibhum,
Swarna varna kesha pasa shobithanga nirmalam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Rathna padukha prabhabhirama padayugmakam,
Nithyam adwitheeyamishta daivatham niranjanam,
Mrutyu darpa naasanam karaladamshtra bhooshanam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Attahasa bhinna padma jaanda kosa santhathim,
Drushti pada nashta paapa jala mugra shasanam,
Ashtasidhi daayakam kapaala maalikam dharam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Bhootha sangha nayakam, vishala keerthi dayakam,
Kasi vasa loka punya paapa shodhakam vibhum,
Neethi maarga kovidham purathanam jagatpathim,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

No comments:

Shocking Truth behind Isha's Deforestation allegations?

I have been wondering about the allegations that Isha encroached the forest lands. Many a person has told me that this is a lie being repea...