Saturday, February 25, 2012

Siva Panchakshari Stotram

The Shiva Panchakshari stotram lyrics as sung in Isha's trigun album ... the lyrics are from the site: http://www.astrojyoti.com/shivapanchaksharistotramom.htm

Aumkaram bindu samyuktam nityam dhyaayanti yoginah
Kaamadam mokshadam chaiva Aumkaraya namo namaha

Namanti rishayo devah namanty-apsarasa-anganaa
Naraanamanti devesham nakaraya namonamah

Namanti rishayo devah namanty-apsarasa-anganaa
Naraanamanti devesham nakaraya namonamah

Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah ||

Mahadevam mahaatmaanam mahadhyaanam paraayanam
Maha papa haram devam makaraya namo namah

Mahadevam mahaatmaanam mahadhyaanam paraayanam
Maha papa haram devam makaraya namo namah

Shivam shantam jagannadham lokaanugraha kaarakam
Shivamekha padam nityam shikaraya namo namah

Shivam shantam jagannadham lokaanugraha kaarakam
Shivamekha padam nityam shikaraya namo namah

Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah |
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah ||

Vaahanam vrishabhoo yasya vasuki kantha bhooshanam
Vame shakti dharam devam vakaraya namo namah

Vaahanam vrishabhoo yasya vasuki kantha bhooshanam
Vame shakti dharam devam vakaraya namo namah

Yatra yatra sthitho devah sarva vyapi maheswarah
Yoguru sarva devanam yakaraya namo namah

Yatra yatra sthitho devah sarva vyapi maheswarah
Yoguru sarva devanam yakaraya namo namah

Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah |
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah ||

No comments:

Shocking Truth behind Isha's Deforestation allegations?

I have been wondering about the allegations that Isha encroached the forest lands. Many a person has told me that this is a lie being repea...